CATALOGUS

Laatste update:
dinsdag 10 januari 2023

logo_lbh1

Meubelen

PLU

SOLDEN van 3 tot 31 januari
Uitzonderlijke acties op massief eiken collecties.

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de verkoopovereenkomst, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken. De klant erkent uitdrukkelijk deze voorwaarden gelezen te hebben en ze integraal zonder voorbehoud goed te keuren.

1.Bij het plaatsen van een order vragen wij in uitzonderlijke gevallen een voorschot. Dit voorschot wordt in mindering gebracht van het te betalen bedrag van uw bestelling.

2.De goederen/diensten worden geleverd zoals omschreven op de factuur/bestelbon.  De koper dient de geleverde goederen/diensten zo snel mogelijk na te zien. Eventuele klachten moeten uiterlijk binnen de 10 werkdagen na ontvangst worden overgemaakt. Verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen de twee maanden na de ontdekking ervan worden gemeld.

3.Voor wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen wordt toepassing gemaakt van de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van consumptiegoederen.

4.De goederen/diensten worden geleverd binnen de termijn zoals overeengekomen, rekening houdend met de gebruikelijke tolerantie eigen aan de aard van de industrie of handel. Mocht deze termijn door onvoorziene omstandigheden en buiten onze wil om niet haalbaar zijn, dan verwittigen wij u meteen van zodra wij op de hoogte zijn gebracht door onze fabrikant. Op dat moment zoeken wij samen naar een geschikte oplossing voor u.

5.Van zodra de bestelling bij ons is toegekomen, verwittigen wij u en spreken we een leveringsdatum en uur af. Indien de woning niet makkelijk toegankelijk is voor de levering van de aangekochte goederen moet u ons op voorhand verwittigen zodat we samen naar de meest geschikte oplossing kunnen zoeken. Indien er een ladderlift nodig is om de levering uit te voeren, hou er dan rekening mee dat er voldoende parkeerplaatsen worden vrijgehouden. Informeer bij uw gemeentebestuur en/of politiediensten.

6.De geleverde koopwaar blijft onze eigendom zolang de volledige prijs niet betaald is. De verkrijger draagt de risico’s vanaf de levering.

7.Annulering van de bestelling is slechts mogelijk indien zij schriftelijk door de koper wordt gevraagd, en in zoverre dat wij de bestelling bij onze leverancier nog kunnen herroepen.

8.Onze leveringen zijn ten laatste betaalbaar op de vervaldag vermeld op de factuur. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de te betalen prijs op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de totaal te betalen prijs verhoogd met 12 % intrest per jaar en een schadebeding van 10% met een minimum van 25 euro, en worden tevens eventueel andere openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

9.Factuurbedragen tot 3000 euro kunnen cash worden betaald. Indien groter dient de betaling steeds per overschrijving te gebeuren (wat onze voorkeur geniet) of met Bancontact in onze winkel.

10.Wanneer de koper de contractuele verplichtingen niet nakomt, houden wij ons het recht voor om, na ingebrekestelling, hetzij onze verplichtingen op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de acht werkdagen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

11.Partijen erkennen dat de nietigheid van één van de clausules uit de overeenkomst, niet de nietigheid van de hele overeenkomst met zich meebrengt. In dit geval verbinden partijen zich er toe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van de partijen aanleunt.

12.Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.